Děkujeme!

Váš podpis byl zaznamenán, v blízke době se objeví na seznamu podepsaných.

Zavřít

MANIFEST DEKOLONIZACE

Nastal čas konfrontovat dosavadní představy o našem místě ve světě s existujícími rasovými a koloniálními nerovnostmi. Svět protestuje proti všudypřítomnému rasismu. Instituce po celém světě přehodnocují svůj vztah ke koloniální minulosti. Ani my nestojíme opodál, ale ve středu celého problému. Dekolonizace našeho myšlení může konečně začít.

To, jak přemýšlíme o sobě, ovlivňuje naše představy o ostatních. Přestože toho o druhých většinou moc nevíme, často trváme na tom, že mezi nás nepatří: ohrožují náš klid, stabilitu a prosperitu. Naše současná identita se zakládá na představě o kulturní nadřazenosti nad ostatními. Zapomínáme přitom také na skutečné ekonomické nerovnosti, z nichž profitujeme. V tom spočívá koloniální myšlení, jehož se musíme zbavit. 

Odmítáme představu, že dekolonizace je o tom, jaký by svět měl být. Dekolonizace znamená přiznat si, jaký svět je. Odmítáme představu, že situace se vyřeší sama, pokud budeme přispívat více peněz na rozvojovou a humanitární pomoc. Jsme bohatí díky tomu, že systém nerovností drží jiné v bídě. Je pokrytecké se nadále naivně stavět do role lidí, kteří zachrání svět a přinesou mu mír a spravedlnost. Naším cílem je přiznat si existenci vztahů vytvářejících nerovnost. Naším cílem je odmítnout právoplatnost těchto vztahů.

Odmítáme odsuzování postkoloniální teorie jako „komunistického“ nástroje. Zneužívání „solidarity s antikoloniálním bojem“ normalizačními komunisty nesmí vést k odvracení zraku od skutečného smyslu dekolonizace.

Odmítáme roli politických cenzorů. Dekolonizace nechce zúčtovat s dějinnými epochami a přepisovat je. Odmítáme však představu, že existuje jen jediný výklad dějin. Odmítáme dějiny psané vítězi. Otevíráme debatu o naší minulosti.

Odmítáme mluvit za druhé. Dekolonizace je výzvou k úvaze o vlastních představách a pozicích a jejich zasazení do širšího dějinného rámce. Lidé jsou historicky součástí mnoha složitých vztahů. Dekolonizovat znamená snažit se těmto vztahům porozumět a zohlednit je v chápaní sebe sama. Jde o začlenění perspektivy druhých do našeho myšlení. Jde o to jim naslouchat. 

České země jsou historicky provázané se zbytkem světa. Střední Evropa neleží mimo komplikovaný vztah Západu a jeho bývalých kolonií, mimo světové dějiny. Mnozí čeští cestovatelé, misionáři, podnikatelé i vojáci se na budování a udržování koloniálního systému navíc přímo podíleli.

České země byly a nadále jsou součástí světových ekonomických, politických a sociálních struktur a vazeb. Odpovědnost za kolonialismus vyplývá z existujících vazeb mezi českými zeměmi a globálním jihem, z reálného profitu českých zemí ze zdrojů a práce kolonizovaných lidí. 

Nejde jen o ekonomiku, ale i o kulturní představy. Vyprávění o „zámořských objevech“ nebo exotizace černošství sloužily Čechům k potvrzení vlastního místa jako součásti Západu, a v důsledku vyjadřovaly souhlas s koloniálním systémem. Koloniální imaginace, která staví na předpokladu vyspělosti Západu a zaostalosti globálního Jihu, je přítomná v pohádkách, cestopisných filmech, dobrodružných románech, muzeích nejrůznějšího zaměření i ve školních slabikářích.

Chceme proto odnacionalizovat a delokalizovat dějiny českých zemí. Je třeba poukázat na kolonialismus v jednání i představách Čechů v minulosti i současnosti.

Dekolonizaci je třeba založit na hodnotách tolerance a vzájemného respektu s ohledem na situaci planety ve 21. století. Uvědomujeme si, že pouze akademická znalost dekolonizačních teorií nás daleko neposune. Musíme být ochotni naslouchat druhým, vzdělávat se, a především komunikovat s těmi, jichž se stereotypizace a diskriminace bezprostředně týká.

Nastal čas vykročit ze zjednodušujících dělení na vítěze a poražené, na „nás“ a „ty druhé“. Nastal čas porozumět naší identitě v jejích komplexních dějinných vztazích. Nastal čas se otevřít množství perspektiv těch, kdo naši identitu utvářeli a utvářejí. Proto musíme být ochotni dlouhodobě kriticky hodnotit svou pozici, a především naslouchat druhým.

S tím musíme začít u sebe. Každý je součástí vztahů, sítí a institucí, v nichž lze otevírat otázky po přítomnosti koloniálních struktur. Nastal čas, kdy dekolonizace našeho myšlení může začít.

VÝZVY

Výzvy jednotlivých institucí mají sloužit k otevření debaty o dekolonizaci v konkrétním prostředí. Jejich smyslem není vytvářet nátlak, veřejně někoho denuncovat ani umlčovat jiné názory.

Jak by měla výzva vypadat?

Buďte upřímní

Výzvu nepíšete někomu „tam nahoře“, nýbrž sami sobě. Adresujte struktury, na nichž se vy sami každodenně podílíte. Chtějte otevřít debatu o svém vlastním prostředí, nikoli o cizím. Nikdo jiný než vy vaše prostředí změnit zvenku nemůže.

Buďte konkrétní

Výzva by měla vycházet z konkrétního prostředí vaší instituce.
Nejdůležitější je váš poučený vhled do jejího fungování.
Dekolonizovat můžeme jak obsah, tak struktury. Obojí často vychází z koloniálních představ o světě, jeho fungování a jeho údajně „nutných“ či „přirozených“ hierarchiích.

Buďte otevření

Aby následná debata měla dopad, měla by procházet všemi institucionálními úrovněmi. Jejím cílem není instituci rozdělit na znepřátelené tábory, ale pohnout všechny ke spolupráci a sebereflexi.

Buďte vytrvalí

Výzvou to nekončí. Debata by po jejím publikování měla v nějaké formě reálně proběhnout. Můžete pořádat veřejné debaty, přednášky, čtení či promítání - všechnu moc imaginaci!

Hotové výzvy prosím zasílejte na náš mail vyzvy@dekolonizace.cz!

ZAPOJ SE!

Jsme otevřená skupina, jejíž členové jsou součástí různorodých institucí.

Každý z nás hledá cesty, jak dekolonizovat své prostředí, ať už je to škola, knihovna, muzeum, cestovní agentura, galerie nebo rozvojová neziskovka.

Ať jste sami, nebo ve skupině, napište nám! Společně s vámi můžeme hledat citlivá a kreativní řešení.

Jak vás umíme podpořit? Můžeme vás propojit s lidmi, kteří řeší podobné téma. Můžeme vám pomoci se zorganizovat. Můžeme vaši akci zviditelnit. Můžeme vám pomoci s grafikou. Můžeme vám pomoci najít odborníky, místo, materiály. Možná můžeme i víc! Napište nám, co byste od nás potřebovali.

O NÁS

Dekolonizace znamená dlouhodobý proces reflexe vlastních představ o druhých a snahu o pochopení vlastní pozice v rámci složitých vztahů, kterých jsme historicky součástí. I když české země nikdy právně kolonie neměly, součástí koloniálního systému byly a participovaly na něm. I když dnes bývalé kolonie jsou samostatné, ekonomické nerovnosti založené na koloniálním vykořisťování přetrvaly - stejně jako koloniální představy a stereotypy. Jakou moc má koloniální minulost světa nad současností, se silně ukazuje třeba v momentech uprchlických krizí a klimatické nouze.

Věříme, že upřímná a otevřená reflexe může být prvním krokem k opravdové dekolonizaci světa. Ta se týká všech, i naší země, i našich institucí, i nás samotných. Každý z nás je součástí vztahů, sítí a institucí v nichž lze otevírat nové otázky po tom, zda není koloniální představivost stále přítomná i v nich a neovlivňuje-li naše současné jednání.

Chceme proto tyto otázky veřejně otevírat. Chceme se snažit tematizovat složitost postkoloniálního světa a nezavírat před ním oči. Chceme propojovat lidi ochotné k dekolonizační reflexi. Chceme, aby si každý z nás uvědomil, jakých struktur a institucí je součástí, a jakým konkrétním otázkám tak čelí. Nemáme žádné požadavky, žádné návody, žádné příkazy. Způsob, jak reflektovat svou pozici, svou praxi a své možnosti musí každý člověk a každá instituce hledat sama.

Chcete-li se k nám přidat, napište nám!

Kontakty

Pro média, novináře a fejetonisty: media@dekolonizace.cz
Pro ty, kdo se chtějí zapojit: spoluprace@dekolonizace.cz

AKCE

27.10. v 17:00 "Přídej de k dekolonizaci": Síťovací zoom
Přídej de k dekolonizaci: Síťovací zoom na Facebooku

4.11. v 17:00 Čtenářský klub dekolonizace. Sara Ahmed: K čemu je univerzita?
Sara Ahmed: K čemu je univerzita? na Facebooku

Předešlé akce

21.10 v 17:00 Čtenářský klub dekolonizace. Achille Mbembe: Dekolonizace vědění
Achille Mbembe: Dekolonizace vědění na Facebooku

19.9. RIOT OVER RIVER - společně proti rasismu 5
RIOT OVER RIVER - společně proti rasismu 5 na Facebooku

12.-18.9. Týden Afriky
Týden Afriky na Facebooku